Învățământul postuniversitar din România

Generalităţi privind învățământul postuniversitar din România

Învățământul postuniversitar, alături de cel universitar și liceal, sunt componente importante ale sistemului de învățământ din România.

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (Wikipedia)
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (Wikipedia)

Învăţământul postuniversitar asigură specializarea în domenii sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diplomă de licenţă sau după caz, diplomă de absolvire. Specializarea se poate face prin: studii aprofundate; doctorat; studii academice postuniversitare; studii de specializare şi cursuri de perfecţionare. Admiterea în învăţământul postuniversitar se face prin: concurs, pentru studii aprofundate, pentru doctorat şi pentru studii academice postuniversitare; la cerere, pentru studii de specializare şi cursuri de perfecţionare. Studiile aprofundate au durata de 1-2 ani şi pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă de licenţă iar după absolvire se primeşte diplomă de magister sau master.

Cursanţii pot urma mai multe specializări de studii aprofundate simultan sau succesiv, pentru fiecare specializare trebuie să fie admişi prin concurs. Un cursant nu poate beneficia de bursă decât o singură dată pentru frecventarea unei specializări de studii aprofundate. Absolvenţii învăţământului universitar, cetăţeni străini, cu excepţia celor care beneficiază de burse din partea statului român, pot urma cursurile Învăţământului postuniversitar (studii aprofundate, studii academice, doctorat), conform prevederilor legale. Forma superioară a pregătirii profesional ştiinţifice a specialiştilor în diferite ramuri ale ştiinţei, tehnicii şi culturii este doctoratul. Doctoratul se organizează la formă cu frecvenţa pe o durata de patru ani şi la formă de fără frcventa cu o durata de cel mult 6 ani. Se poate organiza doctoratul în cotutelă cu câte doi conducători de doctorat din ţară sau un conducător în ţară şi unul din străinătate. Ministerul Educaţiei Naţionale propune şi acceptă conducători de doctorat străini şi posibilitatea susţinerii examenelor şi referatelor de doctorat într-o limba de circulaţie internaţională. Programul de pregătire al doctoratului prevede stagiul de doctorat cu durata de cel mult doi ani la forma cu frecvenţă şi cel mult patru ani la forma fără frecvenţă, precum şi perioada de elaborare a tezei de doctorat. Concursul de admitere la doctorat se organizează la aceeaşi dată pentru aceeaşi specializare, în cadrul aceleeasi instituţii de Învăţământ superior, concursul constă din cel puţin două probe. Pe durata perioadei de doctorat numai până la susţinerea tezei se poate obţine bursă, dar numai pentru forma de doctorat cu frecvenţă. Bursele se pot obţine prin concurs organizat anual o dată cu concursul de admitere la doctorat acoperind cele 12 luni ale anului şi fiind în cuantum egal cu salariul net al unui preparator. Concomitent cu bursă de doctorat doctoranzii instituţiilor de Învăţământ superior pot efectua la cerere, cel mult o jumătate de normă de asistent, remunerată prin cumul sau plata cu ora.

Burse de studiu

Printre garanţiile dreptului la învăţătură un loc important îl ocupă sistemul burselor şi celelalte forme de sprijin material ce se acordă elevilor şi studenţilor. Elevii şi studenţii beneficiază de burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social. Bursele de merit se acordă elevilor din învăţământul liceal care au media trimestrială de cel puţin 9,80 precum şi cei care au fost premiaţi la olimpiadele internaţionale. Bursele de studiu se acordă pe acelaşi criteriu ca şi bursele de merit, condiţia de medie trimestrială sau anuală fiind de cel puţin 9,00. Bursele de ajutor social se acordă în următoarele situaţii: orfani de ambii părinţi, pe motive medicale. Pentru învăţământul universitar bursele de merit se pot obţine începînd cu anul I de studiu pentru o medie, de peste 9,50 pentru învăţământul tehnic, 9,80 pentru restul tipurilor de învăţământ. Bursele de studiu pentru studenţii care au obţinut media generală peste 8 la Învăţământul tehnic şi 8,50 pentru restul de profile de învăţământ superior. Bursele de ajutor social pentru studenţii care primesc burse de studiu în funcţie de veniturile lunare pe fiecare membru de familie. Studenţii din Învăţământul universitar şi post universitar de studii aprofundate de la orice formă de Învăţământ pot beneficia de bursă pe bază de contract cu agenţi economici sau persoane juridice şi fizice sau credite acordate de bănci.

Vezi și Matematicieni români, Fizicieni români, Chimiști români, Biologi români, Știința românească!