Învățământul liceal din România

Generalităţi

Învățământul liceal este o componentă importantă a învățământului din România, alături de învățământul gimnazial, universitar și elevi_liceupostuniversitar. Absolvenţii clasei a VIII-a de gimnaziu sau a învăţământului profesional cu certificat de capacitate se pot înscrie pentru continuarea studiilor prin învăţământul liceal. Învăţământul liceal cuprinde clasele IX-XII (învăţământul de zi) şi clasele IX-XIII (învăţământul seral sau fără frecvenţă). La concursul de admitere în liceu (clase a IX-a, învăţământul de zi) au dreptul să se înscrie promovaţii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curentă şi din seriile anterioare până la vârsta de 16 ani împliniţi în anul în curs.


Admiterea în liceu

La concursul de admitere în liceu pentru învăţământul seral se pot înscrie absolvenţi ai clasei a VIII-a de gimnaziu indiferent de vârstă şi fără a fi angajaţi în muncă. La concursul de admitere pentru şcolile normale şi seminariile teologice liceale ortodoxe se pot înscrie promovaţi ai clasei a VIII-a de gimnaziu cu media generală de cel puţin 7 şi cu minimum 9 la purtare, fără a depăşi vârsta de 16 ani. Elevii români care au studiat în străinătate se pot prezenta la concursul de admitere în liceu numai după promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Examenul de bacalaureat

Absolvirea învăţământului liceal presupune promovarea examenului de bacalaureat, care constă în susţinerea a cinci probe dintre care trei sunt obligatorii şi două sunt la alegere. Din cele cinci probe, trei probe sunt în scris şi două oral. Examenul de limbă şi literatură română scris şi oral sunt obligatorii indiferent de tipul liceului. Absolvenţii de liceu se pot încadra în muncă, în funcţie de profilul urmat sau se pot înscrie pentru continuarea studiilor la una din formele de învăţământ superior.

Tipurile de licee, profiluri, domenii de activitate

1. Colegii Naționale / Liceele teoretice: profil real (clase de matematică-fizică; fizică-chimie; chimie-biologie; bilingve); profil umanist (clase de filologie; limbi străine; limbi clasice; istorie)
2. Colegii Tehnice / Liceele industriale: Profiluri şi domenii de activitate: construcţii de maşini; electrotehnice şi electronică; mine; petrol; metalurgie; energetic; chimie industrială; materiale de construcţie; construcţii montaj; exploatarea şi industrializarea lemnului; poştă şi telecomunicaţii; industrie alimentară; industrie uşoară; poligrafie; gospodăria apelor.
3. Liceele agricole : profilul agricol;
4. Liceele silvice : profilul silvic;
5. Grupuri Școlare Economice / Liceele economice, administrative şi de servicii; profiluri: comerţ, finanţe-contabilitate, alimentaţie publică şi de turism, administraţie şi servicii.
6. Liceele de informatică: profilul informatică.
7. Liceele de metalurgie: profilul metalurgie.
8. Școlile normale / Liceele pedagogice: profilul Învăţământ preşcolar, Învăţământ primar.
9. Liceele de artă: profilul muzică, arte plastice, decorative şi ambientale, coregrafie.
10. Liceele cu program de educaţie fizică şi sport: profilul educaţie fizică şi sport.
11. Liceele militare.
12. Liceele Ministerului de Interne.
13. Seminarii teologice liceale.


Publicat

în

de către