Rocarta-online

Ipsilanti, Alexandru


[Cuprins]

Domnitorul

Alexandru Ipsilanti

1. Alexandru Ipsilanti, domn in Tara Romaneasca (1774-1782, 1796- 1797) si in Moldova (1786-1788). A reorganizat fiscalitatea, administratia si justitia; a promulgat un nou cod de legi, "Pravilniceasca condica" (1780)

Generalul rus

2. (1792-1828), general in armata rusa; sef suprem al Eteriei. In 1821 a intrat in Moldova, apoi a trecut in Tara Romaneasca. Intrand in disensiune cu Tudor Vladimirescu, a pus la cale uciderea acestuia. Invins (1821) de turci la Dragasani, a cautat refugiu in Transilvania.

Domenii


Click here to access the EduSoft website