LILIANA SACARA, IULIA DAMIAN, GEORGE FLORIAN MACARIE, ANA VOICHITA TEBEANU

PSIHOPEDAGOGIA ÎN SINTEZE

PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE SI GRADUL DIDACTIC II

Editura EduSoft, 2006

CUPRINS GENERAL
NOTA: in afara de cuprinsul general, exista cuprinsuri pentru: educatoare - definitivat, educatoare - gradul II, invatatori/institutori - definitivat, invatatori/institutori - gradul II, profesori - definitivat, profesori - gradul II.


I. Problematica educatiei si învatamântului în societatea contemporana. Inovatie si reforma în scoala româneasca (Liliana Sacara)
1. Educatia si provocarile lumii contemporane: criza mondiala a educatiei, procese de tranzitie, solutii generale si specifice
2. Educatia si dezvoltarea durabila a societatii între exigentele prezentului si cele ale viitorului. Caracterul prospectiv al educatiei
3. Educatia permanenta. Concept, factori determinanti, continuturi, metodologie, perspective. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/autoeducatie
4. Inovatie si reforma în învatamântul românesc - finalitati, tendinte, politici si practici educationale. Managementul schimbarilor în învatamânt
5. Noile educatii (educatia pentru democratie si drepturile omului, ecologica, antreprenoriala, pentru sanatate, interculturala, pentru timp liber s.a)
6. Alternative la învatamântul pre-primar din România: Waldorf, Step by Step, Montessori
7. Generalizarea învatamântului pre-primar. Implicatiile psihopedagogice ale generalizarii învatamântului pre-primar

II. Problematica sistemului institutional de învatamânt si a procesului educativ de învatamânt (Liliana Sacara)
1. Sistemul de învatamânt – concept, functii, structura, tendinte de evolutie
2. Procesul de învatamânt – concept, functii, structura. Dimensiuni generale. Caracteristici generale. Specificul abordarii sistemice
3. Analiza procesului de învatamânt la nivelul interactiunii, evaluarea initiala – predare – învatare – evaluare
4. Conditii si factori de crestere a eficientei procesului de învatamânt
5. Interdependenta formal – nonformal – informal la nivelul sistemului si al procesului de învatamânt
6. Normativitate în procesul de învatamânt. Sistemul principiilor didactice. Fundamente, relevanta practica, aplicatii

III. Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului în învatamântul românesc (Liliana Sacara)
1. Analiza conceptelor: curriculum, cultura generala, arie curriculara, ciclu curricular, continut al învatamântului, situatie de învatare, activitate
2. Relatia obiective - continuturi, metode de predare – învatare - evaluare
3. Factori determinanti si surse generatoare în elaborarea curriculumului
4. Tipuri de curriculum: core curriculum-curriculum la decizia scolii; analiza raporturilor obligatoriu-optional; formal-nonformal; national-local
5. Orientari si practici noi în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat
6. Documentele curriculare: planul-cadru, programe prescolare, materialele - suport. Metodologia aplicarii lor în scoala

IV. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective (Liliana Sacara)
1. Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profil educational
2. Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinta în clasificare: macro – micro; grad de generalitate; continut psihologic, competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate
3. Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite. Aplicatii

V. Metodologia si tehnologia instruirii. Strategii formativ – educative (Liliana Sacara)
1. Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metoda, procedeu, mijloc. Analiza interdependentelor. Rolul integrator al strategiilor didactice
2. Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. Specificul metodelor de instruire pentru învatamântul primar si pre-primar
3. Strategii didactice: concept, clasificare, caracteristici. Aplicatii
4. Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta, activizatoare, creativa
5. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative
6. Instruirea asistata de calculator - directie strategica în perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii. Aplicatii

VI. Proiectarea pedagogica a activitatilor de instruire si educatie. Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice (Liliana Sacara)
1. Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice
2. Etapele proiectarii pedagogice
3. Niveluri ale proiectarii pedagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice:
4. Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice: concept, tipologie (frontal, pe grupe, individual etc.)
5. Lectia – activitate didactica de baza. Alte forme de organizare
6. Unitate si diversitate în proiectarea activitatilor formativ-educative. Modele de proiectare a unui sistem de lectii, a lectiei, a activitatilor formativ- educative, a altor activitati scolare si extrascolare
7. Grile de evaluare. Criterii de autoevaluare

VII. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative în gradinita (Iulia Damian)
1. Jocul – dominanta a vârstei prescolare, metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar
2. Jocul – tipologie, structura, functionalitate, specificitate, relevanta pentru învatamântul prescolar
3. Relatia dintre joc – învatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor în gradinita (activitatile comune, activitatile la alegere)
4. Diferentierea si individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor si activitatilor la alegere

VIII. Evaluarea în procesul de învatamânt si educatie (Liliana Sacara)
1. Definirea si analiza conceptului de evaluare. Masurarea – aprecierea – decizia. Integrarea evaluarii în procesul de învatamânt
2. Functiile evaluarii
3. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare
4. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare
5. Factori perturbatori si erori în evaluarea scolara. Modalitati de corectare
6. Metodologia proiectarii, elaborarii, aplicarii si interpretarii probelor evaluative
7. Formarea capacitatii de autoevaluare la elevi
8. Perfectionarea metodologiei de evaluare din perspectiva reformei învatamântului din România

IX. Educatia morala (Iulia Damian)
1. Reperele întemeierii educatiei morale: reperul subiectiv/reperul obiectiv
2. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni
3. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii în activitatea instructiv- educativa
4. Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici
5. Nivelurile si stadiile dezvoltarii si educarii comportamentului moral: conceptiile lui Piaget, Kohlberg si Allport
6. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme, surse si componente structural functionale
7. Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei morale

X. Cercetarea pedagogica. Inovarea teoriei si practicii educationale (Iulia Damian)
1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica educationala
2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii în stiintele educatiei
3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate în cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii, avantaje, limite
4. Institutii, orientari, teme si programe de cercetare educationala în reforma învatamântului din România

XI. Comunicarea didactica (Iulia Damian)
1. Comunicarea psihopedagogica si psiholingvistica
2. Tipuri de comunicare umana: caracteristici, relatii
3. Comunicare si interactiune didactica: definire, structura, cadru, mecanisme, caracteristici
4. Relatii de comunicare în actul didactic: tipuri, disfunctii, blocaje
5. Competenta de comunicare a profesorului. Caracteristici, feedbackul oferit de comunicare în contextul situatiilor didactice

XII. Predarea. Orientari contemporane în teoria si practica predarii (Iulia Damian)
1. Conceptul de predare. Relatia predare – învatare – evaluare
2. Predarea – act de comunicare pedagogica eficienta, activitate de organizare si conducere a situatiilor de învatare
3. Strategii si stiluri de predare
4. Moduri (modele) de determinare a eficacitatii si eficientei predarii. Evaluarea comportamentului didactic al profesorului, învatatorului
5. Specificul predarii în învatamântul primar

XIII. Învatarea scolara. Orientari contemporane în teoria si practica învatarii (George Macarie)
1. Conceptele de învatare si de învatare scolara. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri de învatare
2. Teorii ale învatarii. Orientari principale în teoriile contemporane ale învatarii si relevanta lor pentru instruirea scolara
3. Conditii interne ale învatarii scolare
4. Motivatia învatarii scolare. Legea optimului motivational
5. Conditii externe ale învatarii scolare
6. Interdependenta dintre conditiile interne si externe ale învatarii. Valorificare si optimizare
7. Psihologic, logic si pedagogic în procesul învatarii si formarii conceptelor, a structurilor operatorii si actionale, a celor atitudinal-valorice
8. Specificul învatarii la scolarul mic si mijlociu, la copilul prescolar

XIV. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane (George Macarie)
1. Conceptul de educabilitate
2. Teorii privind educabilitatea: teoria ereditarista, teoria ambientalista, teoria dublei determinari – esenta, mecanisme, limite
3. Ereditatea – premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale
4. Mediul – cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale
5. Educatia – factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale
6. Specificul influentelor educative si ale mediului la scolarul mic si mijlociu, la copilul prescolar

XV. Structura si dinamica personalitatii (George Macarie)
1. Conceptul de personalitate. Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial, modelul umanist s.a;
2. Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor. Perspective noi în abordarea structurii personalitatii
3. Dimensiunea creativa a personalitatii. Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare în plan individual si social

XVI. Elemente de psihologia dezvoltarii prescolarului, scolarului si adolescentului (George Macarie, Ana Voichita Tebeanu)
1. Analiza conceptelor fundamentale: personalitate, dezvoltare, maturizare, stadialitate în dezvoltare s.a
2. Stadiile dezvoltarii psihosomatice. Implicatii socioeducationale
3. Metode si tehnici de cunoastere a particularitatilor de vârsta si individuale ale prescolarului, scolarului si adolescentului
4. Fisa de caracterizare psihopedagogica. Valori instrumentale, valorizare, limite

XVII. Dimensiunile creativitatii. Cultivarea creativitatii la elevi (George Macarie, Liliana Sacara)
1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare
2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala (factori cognitivi si noncognitivi)
3. Metode si tehnici de depistare a capacitatilor creative la elevi
4. Predarea creativa – învatarea creativa
5. Modalitati de stimulare a conduitei creative la elevi

XVIII. Personalitatea cadrului didactic (Iulia Damian)
1. Structura personalitatii cadrului didactic
2. Statute si roluri ale cadrului didactic: planificare, organizare, control, îndrumare, evaluare, monitorizare, consiliere, decizie
3. Recrutarea, selectia si formarea cadrelor didactice
4. Cariera didactica în România. Realitatea socio-educationala
5. Deontologia pedagogica

XIX. Psihosociologia grupurilor scolare. Dirigintele si dirigentia (George Macarie, Liliana Sacara)
1. Natura si caracteristicile grupurilor scolare. Valentele formative ale grupului scolar. Relatii intergrupale
2. Metode si tehnici de studiere si caracterizare a grupurilor scolare
3. Dirigintele si dirigentia: roluri si strategii de interventie, formare, evaluare

XX. Relatii si interactiuni educationale (Ana Voichita Tebeanu)
1. Definirea si analiza conceptului de relatie educationala
2. Relatii si interactiuni educationale în clasa de elevi: relatii de intercunoastere, relatii de intercomunicare, relatii socio-afective preferentiale, relatii de influentare
3. Caracteristicile demersului de „influenta educationala” în învatamântul primar si pre-primar
4. Implicarea sociala si personalitatea elevului: complianta comportamentala în clasa si în grupa
5. Atractia interpersonala în clasa de elevi si în gradinita
6. Comunicarea interpersonala
7. Climatul educational în clasa de elevi si în gradinita

XXI. Managementul clasei de elevi (George Macarie, Ana Voichita Tebeanu)
1. Managementul clasei de elevi: concept, problematica, argumente
2. Paradigme explicativ-conceptuale si metodologice ale studiului managementului clasei
3. Factori determinanti ai managementului clasei
4. Structura dimensionala a managementului clasei de elevi
5. Managementul clasei si disciplina. Managementul clasei si începutul anului scolar
6. Clasa de elevi ca grup educational. Sintalitatea clasei de elevi
7. Consecinte ale unui management al clasei defectuos
8. Gestionarea situatiilor de „criza educationala” în clasa de elevi. Interventia în situatiile de criza educationala: abaterea comportamentala
9. Documente utilizate în managementul clasei de elevi

XXII. Managementul sistemului de învatamânt si al institutiilor scolare. Managementul schimbarilor în învatamânt (Liliana Sacara)
1. Conceptul de management educational
2. Principiile, functiile si continutul managementului educational
3. Nivelurile conducerii învatamântului – sistem si institutie
4. Directorul de scoala ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficienta
5. Profesorul, factor de decizie
6. Elemente de reforma în domeniul managementului educational din România

XXIII. Consilierea psihopedagogica în scoala. Orientarea scolara si profesionala (Iulia Damian)
1. Delimitarea conceptelor: consiliere, orientare scolara si profesionala
2. Consilierea psihopedagogica. Bazele sociale, principii, obiective, continut si metode utilizate în procesul consilierii
3. Orientarea scolara si profesionala: fundamente, obiective, continuturi, metodologie, strategii si terapii educationale, cadrul institutional (centre si cabinete de asistenta psihopedagogica a elevilor, cadrelor didactice si parintilor)
4. Tipuri de abordari în consiliere si orientarea scolara si vocationala
5. Parteneriat si cooperare în domeniul consilierii si al orientarii scolare si profesionale